Page 5 -
P. 5
คำนำ“เมื่อเรายอมรับวาพระเยซูทรงเป็นพระเจาและพระผูชวยใหรอดของเราแลว เราจะเริ่ม

ตระหนักเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังจากนี้ไป แมวามันอาจตองใช

เวลาสักพักกวาที่เราจะเขาใจในสิ่งตางๆ ที่พระเจาทรงกระทำเพื่อเรา”
Watchman Nee, The Normal Christian Lifeเราวางใจในพระเยซูคริสต เพราะถือวาพระองคทรงเป็นพระคริสต พระเจา พระผูชวย
ใหรอด และทรงเป็นชีวิต เราปรารถนาใหพระองคจัดการดูแลชีวิตเรา เพราะพระองค

ทรงเป็นชีวิตของเรา เพื่อใหชีวิตเราไดรับการเปลี่ยนแปลง อาจชาบาง เร็วบาง แตการ

เปลี่ยนแปลงนั้นยอมบังเกิดขึ้นเสมอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยูภายในเรา
และทำใหชีวิตของเราครบสมบูรณ และเต็มเปี่ยมไปดวยความอิ่มเอมใจ ชีวิตของเรา

จะพบกับการเปลี่ยนแปลงและไมกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหากเราเชื่อและวางใจในพระเจาเดวิด โฮเวล
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10