Page 6 -
P. 6
ﻪــﳘ ﺪــﻨﻧﺎﳘ ﯽــﻟو ﺖــﻓﺮﮔ ﻞﮑــﺷ ﺎــﺳآ ﻩﺰــﺠﻌﻣ ﯽــﺷور ﻪــﺑ وا

.ﺪــﺷ ﺪــﻟﻮﺘﻣ نز ﮏــﻳ زا ﺎــﻣ


ﯽﺼﺨــﺷ یا ﻪــﻄﺑار ﺎــﻣ ﺎــﺗ ،داد مﺎــﳒا ار رﺎﮐ ﻦــﻳا (اﺪــﺧ) وا
ﻪﺘﺧﺎﻨــﺷ نﺎــﺴﻧا و اﺪــﺧ ناﻮــﻨﻋ ﻪــﺑ ار وا و ﻢﻴــﺷﺎﺑ ﻪﺘــﺷاد وا ﺎــﺑ

.ﻢــﻴﻨﮐ کرد ﱰــﻬ رﺪــﭘ ناﻮــﻨﻋ ﻪــﺑ و2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11