Page 7 -
P. 7
واِ نﺎﻣز ﻪﮐ ﯽﻣﺎﮕﻨﻫ و ،ﺖﺧﻮﻣآ ار یا ﻪﻓﺮﺣ ﯽﻧاﻮﺟﻮﻧ و ﯽﮐدﻮﮐ نارود رد ﺢﻴﺴﻣ
ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﳘ ﻪﺑ ار دﻮﺧو دﺮﮐ عوﺮﺷ .دﻮﺑ ﻩﺪﻣآ نآ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﻪﮐ ار ﯽﺘﻣﺪﺧ وا ،ﺪﻴﺳر
.دﺮﮐ رﺎﮑﺷآ ﻩﺪﻨﻫد تﺎﳒ و اﺪﺧ۵۲:۲ ﺎﻗﻮﻟ ،۴۷-۴۱:۲ ﺎﻗﻮﻟ ،۴۰:۲ ﺎﻗﻮﻟ ،۳-۲:۶ ﺲﻗﺮﻣ ،۲۹-۲۸:۷ ﯽﺘﻣ ،۱۷-۱۳:۳ ﯽﺘﻣ
3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12