Page 8 -
P. 8
.دﻮﺷ ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ ﺎﺗ ﺖﻓﺮﻳﺬﭘ وا ،ﺪﺷ ﻞﻣﺎﮐ ﲔﻣز یور ﺮﺑ وا فﺪﻫ ﻪﮐ ﯽﻣﺎﮕﻨﻫ

ﺖﻓﺮﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﯽﺴﻴﻋ .ﺖﺸﮔ بﻮﻠﺼﻣ ﺐﻴﻠﺻ یور ﺲﭙﺳ و ﺪﺷ ﻪﺠﻨﮑﺷ و ﲑﻘﲢ وا

نﺎﲤﺎﻫﺎﺒﺘﺷا یاﺮﺑ یا ﻪﳝﺮﺟ ﻦﻣ و ﺎﴰ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ دﲑﲟ ﻦﮑﳑِ ﻞﮑﺷ ﻦﻳﺮﺗ ﻪﻧﺎﲪر ﯽﺑ ﻪﺑ

زا ﺎﻣ ﻪﮐ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ وا .دﺮﮐ ﻢﻴﻫاﻮﳔ ﺖﺧادﺮﭘ
.ﱘﻮﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ،داد مﺎﳒا ﻪﮐ یرﺎﮐ و وا ﻖﻳﺮﻃ
،اﺪﺧ ﺖﺧﺎﻨﺷ یﺎﻬﻫار رد
ﺢﻴﺴﻣ ﯽﺴﻴﻋ نﻮﺧ و ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ

ﺖﺳﺎﻣ نﺎﻫﺎﻨﮔ ﱳﺴﺷ ﻪﺑ ردﺎﻗ
زا ﻪﺸﻴﳘ یاﺮﺑ ار ﺎﻣ و
ﺪﻨﮐ ﯽﻣ کﺎﭘ نﺎﳕﺎﻫﺎﻨﮔ

ﺎﻣ ﻪﺑ ،ﻖﺸﻋ زا ناﺰﻴﻣ ﻦﻳا
ﺪﻫد ﯽﻣ ﯽﮐﺎﭘ و صﻮﻠﺧ
ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ اﺪﺧ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
ﯽﮑﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار ﺎﻣ
ﺪﻨﻴﺒﺑ دﻮﺧ ناﺪﻧزﺮﻓ زا

ﺢﻴﺴﻣ ﻪﮐ ﻩزاﺪﻧا نﺎﳘ ﻪﺑ
.ﺪﻳد ار۱۵-۱۴:۲نﺎﻴﻧاﱪﻋ ،۷:۱ نﺎﻴﺴﺴﻓا ،۳:۸ نﺎﻴﻣور ،۶:۵ نﺎﻴﻣور ،۶۱-۵۷:۲۷ ﯽﺘﻣ ،۲۸:۲۶ ﯽﺘﻣ
۷:۱ ﺎﻨﺣﻮﻳ لوا ،۲۴:۲ سﺮﻄﭘ لوا ،۲۲:۹ نﺎﻴﻧاﱪﻋ 4
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13